Feymag Logo

Hukuki Şartlar ve Gizlilik

Hukuki Şartlar & Gizlilik

 

Hukuki Şartlar & Gizlilik

www.feymag.com ("Site") Feymag ("FEY") tarafından faaliyete geçirilmiş olup Site’nin tüm hakları FEY’ye aittir. Site’yi kullanmak, Site’den yararlanmak ve Site’ye erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz. 

 

FEY, Site’yi ve/veya Site’de yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Site’de sunulan hizmetlerden/bilgilerden yararlanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla Site’ye erişim sağlayan üçüncü kişiler ("Kullanıcı"), aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadırlar.

İşbu Kullanım Koşulları’nın konusu, FEY tarafından belirlenen her türlü haber, fotoğraf, yazı, görsel-işitsel ürün, herhangi bir veri, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü ve/veya herhangi bir bilginin Site üzerinden paylaşılması, üçüncü kişilerin erişimine sunulması ile bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak FEY tarafından belirlenecek çeşitli ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin linkler ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel eserin ("İçerik") Site aracılığıyla Kullanıcı tarafından ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin sınırların belirlenmesidir.

FEY’nin sunduğu hizmetlerden/bilgilerden yararlanan Kullanıcı, hukuka uygun amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilir. Kullanıcı, Site’yi yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dahil Site aracılığıyla gerçekleştireceği eylemlerde ve Site üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site dahilinde sağlanan hizmetlerden ve/veya her türlü İçerik’ten dolayı FEY’nin veya FEY’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ile bağlı şirketlerinin, FEY çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı Site’yi kullanarak, FEY, diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları hükümlerine aykırı olarak, Site üzerinden/Site aracılığıyla gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı FEY’nin doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak FEY ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, FEY’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, zedeleyecek, kişilik haklarına tecavüz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceğini; aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

FEY, Site’yi, İçerik’i, Kullanıcı’lar tarafından eklenen yazı, yorum, fotoğraf ve bilgileri her zaman değiştirme, silme hakkını saklı tutmaktadır. FEY, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Kullanıcı, FEY tarafından Site’nin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya işbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Site üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve FEY’nin kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara FEY tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site’de yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya Site içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında FEY’nin hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

FEY, Kullanıcı tarafından Site üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikası doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir; bir veri tabanı üzerinde muhafaza edebilir. FEY, aynı zamanda, Kullanıcı’nın kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de işbu Kullanım Koşulları kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve/veya kişiye yönelik hizmetler sunma vb. amaçlarla kullanabilir.

FEY, Site’nin ve hizmetin kullanımının sınırını ve şeklini tek taraflı olarak değiştirebilir; dilediği zaman hiçbir süre sınırlaması olmadan Site’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını, Kullanıcı’ya verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir; hizmeti ve Site’yi ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatabilir/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve işbu Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir. Kullanıcı, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulması ve/veya koşulların değiştirilmesi halinde, herhangi bir kazanılmış hak iddiasında bulunmayacağını ve FEY’nin hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

FEY, Site ve İçerik üzerinde münhasıran hak sahibidir. Site’nin ve/veya İçerik’in FEY tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.

Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (FEY’nin hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, knowhow vb. ögeler FEY’ye aittir veya FEY tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, Site’de yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/veya görsel-işitsel öğeleri, videoları vb. öğeleri başka bir deyişle İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya FEY’ye ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site’den kopyalayamaz, herhangi bir şekilde değiştiremez, başka bir mecrada yayınlayamaz, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Kullanıcı, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere İçerik’e, Site’ye, FEY’ye ve/veya İçerik’in mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve üçüncü kişilere maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya mevzuata aykırı şekilde Site’yi ve İçerik’i kullanmayacağını, Site’nin/İçerik’in kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, madde 13’te yer alan taahhütlerine aykırı davranarak FEY’nin ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; FEY’nin ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya FEY’nin üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Site’de yer alan hizmetlerden yararlanırken, sisteme sadece yazı, yorum, mesaj, işaret, fotoğraf yükleyebileceğini; yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, işaret ve fotoğrafların tamamının kendisine ait olduğunu; üçüncü kişilerin eser ve/veya hak sahibi olduğu herhangi bir fikir ve sanat ürününü kullanmayacağını, üçüncü kişilerin haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, aksi takdirde hukuki-cezai, maddi-manevi tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını ve FEY’nin bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, söz konusu zararı ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, hiçbir şekilde Site’yi, sunulan hizmeti kullanarak FEY’ye ve/veya diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurları içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.

FEY, Kullanıcı’nın Site’yi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Kullanıcı, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı FEY’nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve FEY’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. FEY, Kullanıcı’nın meydana getirdiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, yorum, mesaj, fotoğraf ve işaretlerin tamamını veya bir bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya Site içerisinde FEY tarafından uygun görülecek başka bir adrese, web sitesine taşıma, bedelsiz olarak kullanma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar/üyeler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilinde olup bu durumda Kullanıcı, FEY’den telif ve benzeri isim altında hiçbir bedel, hak, alacak vb. taleplerde bulunmayacaktır.

Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, FEY gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları’na aykırı davranması halinde, FEY’nin maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, FEY’nin her türlü dijital kayıtları dahil defter ve kayıtları, mikrofilm ve Site’nin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile FEY arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Kullanım Koşulları Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan, Site’ye giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.

Bizim ile tanışınız ?

FEYMAG